Verejná súťaž

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ OBCHODNEJ VEREJNEJ SÚŤAŽE

 

podľa §281 až  §288 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka

v znení neskorších predpisov

 

   

1.Vyhlasovateľ obchodnej verejnej súťaže

Obchodné meno:    Kamil Krupec - Výroba sedacieho nábytku...

Adresa:        Mierová 26, 038 52 Sučany

IČO:            34 669 112 

DIČ:            1020489129

IČ DPH:        SK 1020489129

 

2.Kontaktná osoba vyhlasovateľa

Meno:            Ing. Kamil Krupec

Telefón:        +421 43 4290 500

mail:             Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">'+addy_text39264+'<\/a>'; //-->

 

3.Predmet požadovaného záväzku

 

Technológia na výrobu nábytku

 

4.Typ zmluvy, ktorá sa má uzatvoriť

Odberateľsko-dodávateľská zmluva podľa § 409 ustanovení Obchodného zákonníka 513/91 Zb. a nasledujúcich v znení neskorších predpisov.

Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy a požadované obchodné podmienky sú uvedené v bode 8. Podmienky súťaže.

 

5.Spôsob podávania návrhov

Navrhovatelia predkladajú návrhy písomnou formou v jazyku slovenskom v uzavretom obale s uvedením obchodného mena a sídla navrhovateľa, resp. miesta podnikania s označením:

„Obchodná verejná súťaž – Technológia na výrobu nábytku - neotvárať!“

 

V prípade návrhu predloženého v cudzom jazyku, okrem českého, prikladá navrhovateľ úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka.

Ceny majú byť uvádzané v EUR, cenové ponuky predložené v cudzej mene musia byť prepočítané aktuálnym kurzom NBS.

Všetky cenové ponuky prosíme poslať aj v elektronickej forme, vo formáte excel.

Miesto doručenia návrhu:

Sídlo firmy: Kamil Krupec - Výroba sedacieho nábytku, Mierová 26, 038 52 Sučany

 

 

6.Lehota podávania návrhov

Navrhovateľ predloží návrh osobne alebo poštou tak, aby bol vyhlasovateľom riadne zaevidovaný najneskôr do 04.09. 2009 do 12.00 hod.

 

Po uplynutí stanovenej lehoty nebude možné predložený návrh zmeniť a ani odvolať. Do obchodnej verejnej súťaže nebude možné zahrnúť návrh, ktorý bude predložený po určenej lehote.

 

7.Otváranie ponúk s návrhmi

Otváranie ponúk s návrhmi sa uskutoční dňa 04. 09. 2009 o 13.00 hod.

Miesto otvárania ponúk s návrhmi:

Sídlo firmy Kamil Krupec - Výroba sedacieho nábytku, Mierová 26, 038 52 Sučany

 

 

8.Podmienky súťaže

 

Technológia na výrobu nábytku má obsahovať nasledovnú zostavu:

 

Obrábacie centrum CNC

Základné technické parametre :

operačné dosahy     v osi   X -  3500  MM

Y - 1815   MM

Z -   440   MM

C - 640°

A - 270°

Celovákuový hliníkový multifunkčný stôl: 3050 x 1240 MM

Frézovacia jednotka

Otáčky 600 - 20 000 ot/min

Pravý - ľavý chod

Výkon 11 Kw trieda S 1

Vŕtacia jednotka s 18 vrtákmi, 12 vertikálnych, 6 horizontálnych

16 - polohový automatický menič nástrojov

 

Formátovacia píla

Základné technické parametre:

5 riadených osí

automatické nastavenie predrezu

trigonometrické funkcie – automatické nastavenie dorazov pravítka  a pokosu

 

Jednostranná automatická olepovačka hrán

Základné technické parametre :

Pracovná výška počas frézovania        mm    8-55

                        počas zaobľovania (kom. R)        mm    10-45

Hrúbka hrán v roliach                mm    0,4-3,0

                        Hrúbka hrán v kusoch                mm    0,4- 8

                        Príkon pre jednotku prípravy lepidla        kW    2,4

 

Širokopásová brúska

Základné technické parametre :

základný stroj

vstupný valčekový stôl

 

Výstupný valčekový stôl

Aut. nastavenie pozície stola spínačom

 

Pružná sekčná pätka

Automatický prískok a odskok pätky

Automatické nastavenie skupín "RCS verzie"

Oscilačné ofukovanie pásu 2. skupiny

Časový spínač ofukovania

 

Štvorstranná profilovacia fréza

Základné technické parametre :

                       Pracovná šírka ( hotového profilu) min/max    mm    25/230

                       Pracovná výška ( hotového profilu) min/max    mm    6/120

                       Otáčky pracovných hriadeľov            ot/min.    6000

                       Sada umožňujúca profilovanie na hornom

                        horizontálnom hriadeli (max 180 mm )

                       Motorické nastavenie výšky a posuvu z ovl. Panela

                       Pneumatický prítlak pre posuvovú jednotku

                       Druhý prírubový podávací valec oproti ľavej

 

 

Navrhovateľ je povinný predložiť v návrhu nasledovné doklady:

  1. a)originál cenovej ponuky potvrdený navrhovateľom (podpisom a pečiatkou v prípade, ak je navrhovateľ povinný používať pečiatku). V prípade ponuky                v zahraničnej mene musí byť táto prepočítaná na eurá (cenovú ponuku v zahraničnej mene na eurá navrhovateľ prepočíta kurzom Národnej banky Slovenska platným v deň vypracovania cenovej ponuky v zahraničnej mene).

  2. b)doklad oprávňujúci navrhovateľa dodávať tovar,  (kópia výpisu  z obchodného  alebo  živnostenského  registra, resp. relevantný doklad, že navrhovateľ je oprávnený zaoberať sa predmetnou činnosťou, nie starší ako 3 mesiace k termínu na podávanie návrhov).

Dokumenty vyhotovené v inom ako slovenskom alebo českom jazyku musia byť doložené úradne osvedčeným prekladom do slovenského jazyka.

 

 

9.Záväzok na úhradu nákladov

Vyhlasovateľ neuhrádza navrhovateľom náklady spojené s ich účasťou na tejto obchodnej verejnej súťaži.

 

 

10.Spôsob výberu najvhodnejšieho návrhu

Predložený návrh bude možné zahrnúť do obchodnej verejnej súťaže len v prípade, ak jeho obsah bude zodpovedať stanoveným súťažným podmienkam.

 

Komisia vyhlasovateľa vyberie najvhodnejší návrh na základe nasledovného kritéria:

Najnižšia cena predmetu požadovaného záväzku bez DPH.

 

 

 

 

11.Lehota na oznámenie vybraného návrhu

Lehota na vyhlásenie výsledkov obchodnej verejnej súťaže je najneskôr do 09.09.2009. Vyhlasovateľ oznámi navrhovateľovi s najvhodnejším návrhom, že prijíma jeho návrh. Ostatným navrhovateľom vyhlasovateľ písomne oznámi, že neuspeli a ich návrhy odmietol.

 

 

12.Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo:

  1. a)odmietnuť všetky predložené návrhy;

  2. b)obchodnú verejnú súťaž zrušiť;

  3. c)predĺžiť lehotu na oznámenie výberu najvhodnejšieho návrhu;

  4. d)realizovať predmet súťaže iba v prípade, že poskytovateľ pomoci podpíše s vyhlasovateľom zmluvu o poskytnutí NFP.

 

 

 

 

     V Sučanoch, dňa 10.08.2009